فایل های خود را بگیرید و در اینجا رها کنید

راهنمای آپلود عکس: ابتدا عکس های خود را انتخاب کنید و سپس برروی دکمه "شروع آپلود" کلیک کنید.
نکته: می توانید عکس های خود را در چند نوبت ، و در هر نوبت چند عکس انتخاب کنید.
Files: gif, jpg, png, jpeg - Max: 5 MB